Morfologie
Title
Morfologie
Subtitle
De woordstructuur van het Nederlands. 3e geheel herziene druk
Price
€ 43,99
ISBN
9789462986077
Format
Paperback
Number of pages
386
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
15.6 x 23.4 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
1 Wat is morfologie? 1.1 Inleiding 1.2 Basisbegrippen 1.2.1 Gelede en ongelede woorden 1.2.2 Syntagmatische en paradigmatische morfologie 1.3 Gemotiveerde woorden en gelede woorden 1.3.1 Het belang van gelede woorden 1.3.2 Soorten van gemotiveerdheid 1.4 Opname in het (mentale) lexicon: lexicalisatie 1.5 Gevolgen van lexicalisatie 1.6 Samenvatting 1.7 Bronnen voor morfologisch onderzoek 1.8 Literatuur 1.9 Oefenopgaven 2 Woordvorming 2.1 Inleiding 2.2 Morfologische relaties en processen 2.2.1 De basis 2.2.2 De verandering Affigering Stamverandering Affixextractie Affixsubstitutie Impliciete transpositie 2.3 Effecten van ontlening 2.4 Woordwording van woordcombinaties 2.5 Samenvatting 2.6 Literatuur 2.7 Oefenopgaven 3 Afleiding 3.1 Inleiding 3.2 De woordsoort van afleidingen 3.3 De betekenis van afleidingen 3.3.1 Morfologie en lexicale semantiek 3.3.2 Categoriale waarde en lexicale betekenis 3.3.3 Polysemie en vaagheid van de categoriale waarde 3.3.4 Polysemie en uitbreidingsschema's 3.3.5 Polyfunctionaliteit en polysemie 3.4 Samenvatting 3.5 Literatuur 3.6 Oefenopgaven 4 Flexie 4.1 Inleiding 4.2 Nomina 4.2.1 Ontlening 4.2.2 Vereenvoudiging van nominale flexie 4.2.3 Genus 4.2.4 Naamval 4.3 Adjectieven 4.3.1 Trappen van vergelijking 4.3.2 Verbuiging in attributieve positie 4.4 Verba 4.4.1 Tijdsvormen en deelwoorden 4.4.2 Congruentie 4.5 Distributie, interpretatie en gebruik van flexievormen 4.6 Flexie en woordvorming 4.7 Samenvatting 4.8 Literatuur 4.9 Oefenopgaven 5 Samenstelling 5.1 Inleiding 5.2 Nominale samenstellingen 5.2.1 De mogelijkheden van nominale samenstellingen 5.2.2 De betekenis van nominale samenstellingen 5.2.3 Verbindingsklanken 5.2.4 Verlies van doorzichtigheid 5.3 Adjectivische samenstellingen 5.4 Verbale samenstellingen 5.4.1 Samenkoppelingen 5.4.2 N+V combinaties 5.5 Telwoorden 5.6 Neo-klassieke samenstellingen 5.7 Reduplicerende samenstellingen 5.8 Complexe voorzetsels en bijwoorden 5.9 Samenstellende samenstellingen en afleidingen 5.9.1 Analyse als afleiding 5.9.2 Analyse als samenstelling 5.9.3 Drieledige structuur 5.10 Samenvatting 5.11 Literatuur 5.12 Oefenopgaven 6 Morfologische productiviteit en schema’s 6.1 Inleiding 6.2 Schema’s en (im)productiviteit 6.2.1 Bestaande woorden, nieuwe woorden en schema’s 6.2.2 Productiviteit , semantiek en subschema’s 6.2.3 Productiviteit en analogie 6.2.4 Paradigmatische woordvorming 6.2.5 Productiviteit en creativiteit 6.3 Eigenschappen van basiswoorden 6.3.1 Bestaande woorden als basis en complexe schema’s 6.3.2 Beperkingen op basiswoorden 6.4 Productiviteit en ontlening 6.4.1 Affixsubstitutie en affigering 6.4.2 Inheemse en uitheemse basiswoorden 6.5 Het gebruik van productieve processen 6.5.1 Blokkering 6.5.2 Pragmatische bruikbaarheid en andere gebruiksfactoren 6.5.3 Kwantitatieve analyse van productiviteit 6.6 Veranderingen in productiviteit 6.6.1 Het ontstaan van nieuwe productieve woordvormingsprocessen 6.6.2 Verlies van productiviteit 6.7 Samenvatting 6.8 Literatuur 6.9 Oefenopgaven 7 Morfologie en fonologie 7.1 Inleiding 7.2 Fonologische eigenschappen van affixen 7.3 Allomorfie van affixen 7.4 Stamallomorfie 7.4.1 Stamallomorfie als residu van fonologische verandering 7.4.2 Stamallomorfie door analogie 7.4.3 Stamallomorfie door ontlening 7.5 De klemtoon van gelede woorden 7.6 Samenvatting 7.7 Literatuur 7.8 Oefenopgaven 8 Morfologie en syntaxis 8.1 Inleiding 8.2 Verschillen tussen morfologie en syntaxis 8.3 Woordgroepen als delen van woorden 8.4 De syntactische eigenschappen van afgeleide woorden 8.4.1 Syntactische valentie en betekenis 8.4.2 Creatie van argumentstructuur 8.4.3 Erving 8.5 Samenkoppelingen en prefixwerkwoorden 8.5.1 Constructieschema’s voor samenkoppelingen 8.5.2 Van partikel tot prefix 8.6 Constructie-afhankelijke morfologie 8.7 Samenvatting 8.8 Literatuur 8.9 Oefenopgaven 9 Morfologie en psycholinguïstiek 9.1 Inleiding 9.2 De verwerving van morfologische procedés 9.2.1 Flexiemorfologie 9.2.2 Lexicale morfologie 9.3 Het mental

Geert Booij, Ariane van Santen

Morfologie

De woordstructuur van het Nederlands. 3e geheel herziene druk

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Onze woordenschat wordt voortdurend aangevuld met nieuwe woorden. We benoemen er een nieuwe zaak mee (ontvrienden), en kunnen ermee sturen (asielplaag) of verzachten (seniorenmoment). De bouw van deze woorden is duidelijk, maar hoe zijn obesitaks, dissen of asobak gevormd? De structuur van woorden, hun onderlinge relaties, en de manieren waarop de woordenschat kan worden uitgebreid staan centraal in deze nieuwste, volledig herziene editie van het standaardwerk over de morfologie van het Nederlands.

Waarom zeggen kinderen flatten in plaats van flats? Waarom hebben we wel een woord onnozel, maar geen woord nozel? Is de spelling pannenkoek beter dan pannekoek? Waarom maakt zelfs koningin Máxima fouten van het type een leuke meisje?

Morfologie is ook een wegwijzer naar de vakliteratuur, biedt onderwerpen en literatuur aan voor werkstukken, en bevat veel oefenvragen. De gepresenteerde analyses weerspiegelen recente inzichten over de structuur van lexicale kennis in de theoretische taalwetenschap. Dit boek richt zich in de eerste plaats op studenten Nederlands en Taalwetenschap aan universiteiten en hbo-opleidingen. Daarnaast kan het ook door iedereen met belangstelling voor taal gebruikt worden als inleiding in de morfologische theorie.

Er is een digitale docentenhandleiding beschikbaar, die door docenten kosteloos opgevraagd kan worden via marketing@aup.nl.
Authors

Geert Booij

Geert Booij is emeritus-hoogleraar Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden.

Ariane van Santen

Ariane van Santen is gepensioneerd universitair docent Nederlandse taalkunde aan de Universiteit Leiden

Related titles